© 2019 MOm/Hellenic Society for the Study and Protection of the Monk Seal

Background - ©Frédéric Larrey/Thomas Roger

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Μέχρι σήμερα η MOm έχει εκπονήσει έναν σημαντικό αριθμό εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Με στόχο τη μελέτη, τη διαχείριση και την προστασία της μεσογειακής φώκιας, ειδικότερα, και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, γενικότερα, τα προγράμματα αυτά αφορούν συγκεκριμένες δράσεις:

 • Επιστημονική Έρευνα.

 • Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση του κοινού.

 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

 • Διάσωση και περίθαλψη ορφανών και τραυματισμένων φωκών.

 • Καταγραφή και επιτήρηση ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε προστατευόμενες περιοχές.

 • Εκπόνηση στρατηγικών προστασίας σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές της Ελλάδας.

 • Προώθηση της θεσμοθέτησης Προστατευόμενων Περιοχών.

Τρέχοντα Προγράμματα

“MONK SEAL CONSERVATION IN EASTERN MEDITERRANEAN”

Κωδικός: P03251

 

Στόχος: Ο συνολικός στόχος του προγράμματος είναι α) η παρακολούθηση πιθανών καταφυγίων αναπαραγωγής και ξεκούρασης σε συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας β) η μεταφορά τεχνογνωσίας στην παρακολούθηση και στην αποτελεσματική διαχείριση του είδους στις αρμόδιες αρχές της Κύπρου και  γ) ο χαρακτηρισμός μέρους του βιοτόπου σε συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας (χρηματοδοτείται από το Thalassa foundation)

Δικαιούχος: MOm

Εταίροι: ΕΛΚΕΘΕ, Υπουργείο Γεωργίας Κύπρου

Διάρκεια: 01/07/2019 – 31/12/2020

Προϋπολογισμός: 63.000 €

Χρηματοδότηση: IUCN MED

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Ακρωνύμιο: LIFE Andros Park

Κωδικός: LIFE16NAT/GR/000606

Στόχος: Βασικός στόχος του έργου είναι η εφαρμογή δράσεων διατήρησης και αποκατάστασης, των αλλουβιακών δασών με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior, καθώς και των θαλάσσιων ειδών προτεραιότητας της Μεσογειακής φώκιας, του Θαλασσοκόρακα και του Αιγαιόγλαρου εντός των περιοχών Natura 2000 της νήσου. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω θα υλοποιηθεί μια σειρά μέτρων διατήρησης στη θάλασσα και στη ξηρά με την ενεργή συμμετοχή τοπικών φορέων και εθελοντών σε όλα τα στάδια σχεδίασης και εφαρμογής των δράσεων.

Δικαιούχος: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εταίροι: MOm, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ», Fundación CBD para la conservación de la Biodiversidad y su Habitat, Καΐρειος Βιβλιοθήκη, Δήμος Άνδρου και Nature Conservation Consultants ΕΠΕ

Διάρκεια: 01/09/2017 – 30/09/2021

Προϋπολογισμός: 2.411.248 €

Χρηματοδότηση: Χρηματοδοτική γραμμή LIFE Nature της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Για Περισσότερες πληροφορίες: http://www.life-androspark.gr/

“THE MEDITERRANEAN MONK SEAL IN THE ADRIATIC SEA: PREPARATORY ACTIONS FOR THE RETURN OF THE SPECIES”.

Ακρωνύμιο: The Eastern Adriatic Monk Seal Project

Κωδικός: Gr-18-430-29

Στόχος: Στόχος του προγράμματος είναι η χαρτογράφηση των κατάλληλων καταφυγίων ξεκούρασης και αναπαραγωγής και η αξιολόγηση της κατάστασης του πληθυσμού της μεσογειακής φώκιας στην Ανατολική Αδριατική, στην ακτογραμμή της Αλβανίας, του Μαυροβουνίου και της Κροατίας. Επιπλέον, θα συνταχθούν κατευθύνσεις για μέτρα προστασίας και οι εθνικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις θα εκπαιδευτούν από τη MOm σε σχέση με την παρακολούθηση της κατάστασης του είδους και των καταφυγίων καθώς και στην εφαρμογή μέτρων προστασίας σε κάθε χώρα.

Δικαιούχος: MOm

Εταίροι: PPNEA-Albania, CZip-Montenegro, BIOM-Croatia

Διάρκεια: 01/01/2018 – 31/12/2020

Προϋπολογισμός: 97.125 €

Χρηματοδότηση: European Nature Heritage Fund (EuroNatur) 

Για Περισσότερες πληροφορίες: www.adriaticmonkseal.org

MAPPING FOR CONSERVATION: COMPLETING THE IDENTIFICATION OF CRITICAL HABITAT FOR THE MEDITERRANEAN MONK SEAL IN GREECE. ISLANDS OF CRETE & DODECANESE.

Στόχος: Λεπτομερής χαρτογράφηση και αξιολόγηση των καταφυγίων αναπαραγωγής σε όλη την ακτογραμμή της περιοχής του προγράμματος

Δικαιούχος: MOm

Διάρκεια: 01/04/2019 – 31/07/2020

Προϋπολογισμός: 116.740 €

Χρηματοδότηση: Thalassa Foundation

CONSERVATION GENETICS OF THE MEDITERRANEAN MONK SEAL

Στόχος: Στόχος του προγράμματος είναι η μελέτη της δημογραφικού ιστορικού της μεσογειακής φώκιας στην ανατολική Μεσόγειο με στόχο τη δημιουργία ενός γενετικού πρωτόκολλου για την παρακολούθηση της αναπαραγωγικής δυναμικής του είδους στην Ελλάδα. Η μελέτη βασίζεται στη συλλογή και ανάλυση γενετικών δειγμάτων που συλλέγονται κατά τις νεκροψίες και περιττωμάτων που βρίσκονται στις σπηλιές.

Δικαιούχος: Laboratoire Evolution et Diversité Biologique (EDB), Université Paul Sabatier, Toulouse, France.

Εταίρος: MOm

Διάρκεια: 01/04/2018 – 31/03/2020

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΦΥΛΑΞΗ/ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ (ΕΘΠΑΒΣ)

Στόχος: Στόχος του προγράμματος είναι η συνδρομή του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων και των αρμόδιων Λιμενικών αρχών στην αποτελεσματική φύλαξη του Πάρκου από κάθε παράνομη ενέργεια  για ικανό χρόνο και η εξασφάλιση αποτελεσμάτων.

Δικαιούχος: MOm

Διάρκεια: 01/01/2019 – 31/12/2019

Προϋπολογισμός: 167.200 €

Χρηματοδότης: Ίδρυμα Thalassa

Για Περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Ολοκληρωμένα Προγράμματα

Δράσεις Ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Συλλογής Πληροφοριών, Διάσωσης & Περίθαλψης για τη Μεσογειακή Φώκια

Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ χρηματοδοτεί τις δράσεις Περίθαλψης και Διάσωσης της MOm στα πλαίσια του προγράμματος "Φυσικό Περιβάλλον & Καινοτόμες Δράσεις" του άξονα "Δράσεις Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος", του μέτρου "Καινοτόμες Δράσεις με τους πολίτες" του υπο-μέτρου Β' "Δράσεις προστασίας, περίθαλψης και επανένταξης στο φυσικό περιβάλλον ειδών άγριας ζωής."

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του προγράμματος αυτού είναι τα εξής:

 1. Αύξηση των ποσοστών επιβίωσης μέσω της διάσωσης και περίθαλψης ατόμων μεσογειακής φώκιας  (ορφανών ή άρρωστων).

 2. Βελτίωση των δυνατοτήτων άμεσης παρέμβασης της Ομάδας Διάσωσης

 3. Συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τις αιτίες θανάτου των φωκών στην Ελλάδα (πραγματοποίηση νεκροψιών)

 4. Ενημέρωση, δραστηριοποίηση και συμμετοχή του κοινού για την προστασία της βιοποικιλότητας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Επικοινωνία με 3000 μέλη του Δικτύου σε όλη την Ελλάδα. Ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας της MOm και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

 5. Αύξηση της εισροής πληροφοριών σχετικά με εμφανίσεις φωκών σε όλη τη χώρα κατά 20%.
   

Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 40.000 €.

Cyclades LIFE

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE: «Ολοκληρωμένη προστασία για τη μεσογειακή φώκια στις Βόρειες Κυκλάδες» υλοποιείται από το WWF Ελλάς, τη ΜΟm, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, την Αναπτυξιακή Εταιρία Κυκλάδων Α.Ε, το ιταλικό ερευνητικό ινστιτούτο Tethys Research Institute και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργήσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με ολοκληρωμένο τρόπο και μέσα από μια έντονα συμμετοχική διαδικασία, μια νέα θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή στοχεύοντας στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή της Γυάρου αλλά και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.

Tο πρόγραμμα υποστηρίζεται και συγχρηματοδοτείται από τη χρηματοδοτική γραμμή LIFE Nature της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από το Ίδρυμα του Πρίγκιπα Αλβέρτου ΙΙ του Μονακό.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος www.cycladeslife.gr.

"Η Μεσογειακή Φώκια επιστρέφει στον Αργοσαρωνικό"

Η ίδια η μεσογειακή φώκια έδειξε τον δρόμο στους ερευνητές της MOm προς τον Αργοσαρωνικό Κόλπο! Σε διάστημα επτά χρόνων (2006-2013) έχουν συλλεχθεί 296 πληροφορίες θέασης ζώων στην περιοχή, ενώ 19 από αυτές αφορούσαν νεογέννητα ζώα και όλα αυτά μέσω του Δικτύου Διάσωσης & Συλλογής Πληροφοριών της MOm.

Η παρουσία του είδους σε μία περιοχή με τόσο έντονη την ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα είναι ένα αξιοσημείωτο γεγονός, εξαιρετικής σπουδαιότητας για την ευρύτερη περιοχή του Αργοσαρωνικού!

Η νέα πρωτοβουλία της MOm που ξεκίνησε τον Μάιο του 2014 με τίτλο, «Η μεσογειακή φώκια, Monachus monachus, επιστρέφει στις ακτές του Αργοσαρωνικού», αφορά τη μελέτη μέσω ερευνητικών αποστολών του πληθυσμού της μεσογειακής φώκιας στην περιοχή και των ενδιαιτημάτων της, την καταγραφή των καταφυγίων της (αναπαραγωγικών και μη) και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών μέσω πλήθους συμμετοχικών δράσεων και εργαλείων.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με κύριο δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και τη συγχρηματοδότηση του Thalassa Foundation.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος  mominargosaronikos.wordpress.com

LIFE "Θάλασσα"

To Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο «Θάλασσα: Μάθε, Δράσε, Προστάτεψε», εντάσσεται στα προγράμματα LIFE+ Information & Communication, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τη ΜOm και το WWF Ελλάς, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος και το Ερευνητικό Ινστιτούτο Tethys. Το Θάλασσα έρχεται να μας γνωρίσει όλα τα θαλάσσια θηλαστικά της Ελλάδας και τις απειλές που αντιμετωπίζουν αλλά και να μας προτείνει τρόπους με τους οποίους μπορούμε όλοι μας να συμβάλουμε στην προστασία τους.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος http://thalassaproject.mom.gr/  και την εκπαιδευτική ιστοσελίδα www.thalassapedia.gr.

LIFE MOFI

The MOFI project «Monk seal & Fisheries: Mitigating the conflict in Greek seas» is a LIFE-NATURE funded project targeted on the interaction between the Mediterranean monk seal and the fishery sector.

 

The project’s objective is to mitigate the negative consequences that this interaction yields to both monk seals and fisheries, i.e. increased mortality for the monk seal population and loss of income for the fishermen. 

 

The project’s overall aim is to ensure sustainability for the fishery sector and promote conservation efforts for the No1 critically endangered marine mammal in Europe, the Mediterranean monk seal.

Title: “Monk seal and Fisheries: Mitigating the conflict in Greek Seas”.
Code name: MOFI
Project Code: LIFE05NAT/GR/000083
Duration: 1/7/2005 – 30/6/2009

Όλα τα προγράμματα

• “Thalassa Campaign: Learn, Act, Protect/Awareness, Educational and Participation Campaign for Marine Mammals in Greece”
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρόγραμμα LIFE-Nature               
Αρ. Σύμβασης: LIFE09INF/GR/000320
Διάρκεια: 1/9/2010- 31/12/2013
Δικαιούχος: MOm
  
• “Concrete conservation actions for the Mediterranean Shag and Aunduin’s Gull in Greece including the inventory of relevant marine IBAs”
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρόγραμμα LIFE-Nature LIFE +07 NAT
Αρ. Σύμβασης: LIFE07NAT/GR/000285
Διάρκεια: 2 009-2012
Δικαιούχος: EOE
Εταίρος: MOm
  
• Monk seal & Fisheries: Mitigating the conflict in Greek seas
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρόγραμμα LIFE-Nature 2005
Αρ. Σύμβασης: LIFE 05 NAT/GR/000083
Διάρκεια: 01.07.2005 – 30.06.2009
Δικαιούχος: MOm
  
• The Mediterranean monk seal: Confronting emergencies in the Eastern Mediterranean through exchange of know-how and network building
Χρηματοδότηση: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Τουρκία, Turkish-Greek Civil Dialogue Micro-Project Programme
Αρ. Σύμβασης: DELTUR/MEDTQ/027-04
Διάρκεια: 19.07.2004 – 18.07.2005
Δικαιούχος: MOm
  
• A comparison and experience exchange between the National Marine Park of Alonissos Northern Sporades (NMPANS) (Greece) and the Foca Protected Area (FSPA) (Turkey) involving the NGOs MOm and SAD-AFAG
Χρηματοδότηση: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Τουρκία, Turkish-Greek Civil Dialogue Micro-Project Programme
Αρ. Σύμβασης: DELTUR/MEDTQ/44-03
Διάρκεια: 22.03.2004 – 22.12.2004
Δικαιούχος: SAD-AFAG
Εταίρος: MOm
  
• The capacity building bridge over the Aegean – Twinning of environmental NGOs the Underwater Research Society – Mediterranean Seal Research Group (SAD-AFAG), Turkey and the Hellenic Society for the Study and Protection of the Monk Seal (MOm), Greece
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρόγραμμα Enlargement and Neighbouring Countries Programme
Αρ. Σύμβασης: B7-8110/2003/370533/SUB/E-1
Διάρκεια: 01.01.2004 – 30.06.2004
Δικαιούχος: SAD-AFAG
Εταίρος: MOm
  
• The Monk seal: Conservation actions in two Greek NATURA 2000 sites
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρόγραμμα LIFE-Nature 2000
Αρ. Σύμβασης: LIFE 00 NAT/GR/7248
Διάρκεια: 01.01.2001 – 31.01.2005
Δικαιούχος: MOm

• Establishment and pilot operation of a network between the Mediterranean monk seal conservation projects
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρόγραμμα LIFE-Nature 1999
Αρ. Σύμβασης: B4-3040/98/000648/MAR/D2
Διάρκεια: 01.01.1999 – 31.12.1999
Δικαιούχος: MOm
  
• The Mediterranean Monk Seal in Greece: Conservation in Action
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρόγραμμα-Nature 1996
Αρ. Σύμβασης: B4-3200/96/500
Διάρκεια: 01.01.1997 – 31.12.1999
Δικαιούχος: MOm
  
• Monk Seal Conservation in Greece
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρόγραμμα ACNAT
Αρ. Σύμβασης: B4-3040/95/009/AO/D2
Διάρκεια: 01.01.1995 – 31.12.1995
Δικαιούχος: MOm
  
• Greek National Program for the Protection of the Monk Seal in the geographic region of the Northern Sporades
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρόγραμμα ACNAT
Αρ. Σύμβασης: 4-3010 (92) 7829
Διάρκεια: 1992 –1994
Δικαιούχος: Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία της Φύσης και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Εταίρος: MOm
  
• Survey and assessment of the monk seal shelters in the islands of Dodecanese
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος
Αρ. Σύμβασης: 4-3040 (91) 7808
Διάρκεια: 03.1992 – 06.1992
Δικαιούχος: Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία της Φύσης και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Εταίρος: MOm
  
• Survey of the monk seal shelters in the islands of Cyclades
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος
Διάρκεια: 1991
Δικαιούχος: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Εταίρος: MOm
  
• Monitoring of the Mediterranean Monk Seal Population at the Northern Sporades Marine Park
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος
Αρ. Σύμβασης: 6610 (90) 9165
Διάρκεια: 01.11.1990 – 31.05.1991
Δικαιούχος: MOm

 

ΚΡΑΤΙΚΟΙ / ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

• Πρόγραμμα Παρακολούθησης (Monitoring) της Προστατευόμενης Περιοχής Καρπάθου - Σαρίας»
Χρηματοδότηση: 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"  YΠΕΧΩΔΕ
Αρ. Σύμβασης: Κωδικός ένταξης 9/15-02-2008
Διάρκεια: 2008
Δικαιούχος: MOm
 
• Δράσεις Ενίσχυσης της Απασχόλησης Ανέργων με την ενεργό Συμμετοχή των ΜΚΟ
Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Απασχόληση & Επαγγελματική Κατάρτιση»
Αρ. Σύμβασης: 175349/02-03-2007
Διάρκεια: 7/2007-3/2008
Δικαιούχος: MOm
 
• Πρότυπες εφαρμογές νέας τεχνολογίας στην προστασία της μεσογειακής φώκιας και την Ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της Κιμώλου
Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+, 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, Τοπικό Πρόγραμμα Κυκλάδων, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Αρ. Σύμβασης: Κωδικός ένταξης 86225/2, 18.9.2006 Απόφαση της Ε.Δ.Π. LEADER+
Διάρκεια: 1.10.2005 – 30.11.2007
Δικαιούχος: MOm
 
• Προστασία και Ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος των ΝΔ Κυκλάδων
Χρηματοδότηση: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου, 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Αρ. Σύμβασης: ΠΝΑ 4534/ΕΥΔ 1520, 02.04.2003
Διάρκεια: 17.07.2003 – 31.12.2006
Δικαιούχος: MOm
 
• Πρότυπες δράσεις ενημέρωσης των μαθητών και των επισκεπτών στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων
Χρηματοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ, Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης
Διάρκεια: 01.07.2002 – 30.06.2003
Δικαιούχος: MOm
 
• Η μεσογειακή φώκια Monachus monachus στην Ανατολική Μεσόγειο: Δράσεις Προστασίας
Χρηματοδότηση: Υπουργείο Εξωτερικών, Πρόγραμμα Διμερούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας (DAC)
Αρ. Σύμβασης: 28811/2628-13/11/00
Διάρκεια: 22.11.2000 – 22.01.2002
Δικαιούχος: MOm
 
• Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου – Βορείων Σποράδων: Δράσεις Προστασίας και Διαχείρισης
Χρηματοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ
Αρ. Σύμβασης: Αριθμός Υπ.Αποφ.: ΟΙΚ 51763/4787/19-10-2001
Διάρκεια: 01.01.2001 – 31.12.2001
Δικαιούχος: MOm
 
• Η μεσογειακή Φώκια στις Κυκλάδες. Δράσεις Προστασίας – Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης
Χρηματοδότηση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων
Αρ. Σύμβασης: Κώδικας ΚΑΕ 0011250202
Διάρκεια: 2000
Δικαιούχος: MOm
 
• Εθελοντισμός και Προστασία της μεσογειακής φώκιας στην Ελλάδα
Χρηματοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ, Πρόγραμμα Εθελοντισμός και Προστασία Περιβάλλοντος
Αρ. Σύμβασης: Υπουργική Απόφαση OIK 126134/1934, 26.05.2003
Διάρκεια: 01.06.2003 – 31.05.2004
Δικαιούχος: MOm
 
• Εθνικό Πρόγραμμα Προστασίας της μεσογειακής φώκιας
Χρηματοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ
Διάρκεια: 01.01.1998 – 31.12.2000
Δικαιούχος: MOm
 
• Διαχείριση Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων
Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον, 2ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΥΠΕΧΩΔΕ
Διάρκεια: 01.01.1998 – 31.12.1999
Δικαιούχος: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, Περιφέρεια Θεσσαλίας
Εταίρος: MOm
 
• Πρόγραμμα Οριοθέτησης - Προστασίας - Διαχείρισης των βιοτόπων Πηλίου, Σκιάθου, Σκοπέλου Ν. Μαγνησίας
Χρηματοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ, 2ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Διάρκεια: 1997
Δικαιούχος: MOm, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
 
• Assessment of the marine and coastal biotic environment in the area of the National Marine Park of Alonissos Northern Sporades
Χρηματοδότηση: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ζωολογίας
Διάρκεια: 1994 – 1995
Δικαιούχος: MOm

ΙΔΡΥΜΑΤΑ / ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ

• «A glimpse into the past, a prospect for the future: studying the status and behavior and promoting conservation of Mediterranean monk seals at the island of Gyaros»
Χρηματοδότηση: National Geographic Society
Διάρκεια: 01.09.2011 – 29.02.2012
Δικαιούχος: MOm
  
• “Genetic status of the critically endangered Mediterranean monk seal (Monachus monachus): Development of a genetic research protocol and preliminary assessment of the status of the species in the eastern Mediterranean Sea”
Χρηματοδότηση: Marine Mammal Commission
Διάρκεια: 01.5.2010 – 31.12.2012
Δικαιούχος: MOm
  
• «Operation of the Rescue and Information Network in Greece during 2011»
Χρηματοδότηση: International Fund for Animal Welfare (IFAW)
Διάρκεια: 01.01.2011 – 31.12.2011
Δικαιούχος: MOm
  
• «Operation of the Rescue and Information Network in Greece during 2011»
Χρηματοδότηση: Mohamed Bin Zayed Foundation
Διάρκεια: 01.01.2011 – 31.12.2011
Δικαιούχος: MOm
  
• «Operation of the Rescue and Information Network in Greece during 2010»
Χρηματοδότηση: International Fund for Animal Welfare (IFAW)
Διάρκεια: 01.01.2010 – 31.12.2010
Δικαιούχος: MOm
  
• «Operation of the Rescue and Information Network in Greece during 2010»
Χρηματοδότηση: Ίδρυμα Μποδοσάκη
Διάρκεια: 01.01.2010 – 31.12.2010
Δικαιούχος: MOm
  
• “Μαθαίνω - Συμμετέχω - Δρω”
Χρηματοδότηση: Blue Planet Shipping Ltd
Διάρκεια: 01.4.2010 – 30.11.2010
Δικαιούχος: MOm
  
• «Cetacean Conservation Initiative in Greece»
Χρηματοδότηση: Blue Planet Shipping Ltd
Διάρκεια: 01.01.2009 – 31.12.2009
Δικαιούχος: MOm
  
• “Οι Βαλίτσες της Θάλασσας”
Χρηματοδότηση: Ίδρυμα Μποδοσάκη
Διάρκεια: 01.11.2007 – 30.06.2009
Δικαιούχος: MOm
  
• Preserving The Europe’s Most Important Monk Seal Habitat
Χρηματοδότηση: International Fund for Animal Welfare (IFAW)
Διάρκεια: 01.07.2004 – 30.06.2005
Δικαιούχος: MOm
  
• Protecting Critically Endangered Mediterranean Monk Seals In the Sporades Marine Park
Χρηματοδότηση: International Fund for Animal Welfare (IFAW)
Διάρκεια: 01.07.2003 – 30.06.2004
Δικαιούχος: MOm
  
• Ίδρυση και λειτουργία παιδικής περιβαλλοντικής βιβλιοθήκης στην Αλόννησο
Χρηματοδότηση: Ίδρυμα Μποδοσάκη
Διάρκεια: 01.03.2003 – 31.03.2004
Δικαιούχος: MOm
  
• Surveillance and Guarding of the National Marine Park of Alonissos, N. Sporades
Χρηματοδότηση: International Fund for Animal Welfare (IFAW)
Διάρκεια: 01.06.2002 – 30.11.2002
Δικαιούχος: MOm
  
• Guarding Critically Endangered Mediterranean Monk Seals In The Sporades Marine Park
Χρηματοδότηση: International Fund for Animal Welfare (IFAW)
Διάρκεια: 01.01.2000 – 31.12.2000
Δικαιούχος: MOm
  
• Monitoring of the Monk seal population in Cyprus
Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα για το Περιβάλλον Ηνωμένων Εθνών (United Nations Environmental Program / Mediterranean Action Plan, RAC/SPA)
Διάρκεια: 1997 – 1998
Δικαιούχος: Υπουργείο Γεωργίας και Φυσικών Πόρων Κύπρου, Διεύθυνση Αλιείας
Εταίρος: MOm