top of page

η

Η MOm/Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας, είναι ελληνική, μη κυβερνητική, περιβαλλοντική οργάνωση η οποία ιδρύθηκε το 1988 με τη νομική μορφή του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου (Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 1059/1988). Η MOm δραστηριοποιείται για την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη του παράκτιου και θαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας μέσα από την προστασία της μεσογειακής φώκιας, του μοναδικού είδους φώκιας της Μεσογείου και του σπανιότερου είδους φώκιας στον πλανήτη.

Οι πόροι της οργάνωσης προέρχονται από τις συνδρομές των υποστηρικτών της, την οικονομική στήριξη ιδιωτικών φορέων, από επιλεγμένες συνεργασίες με εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς, καθώς και από την υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 

 

Μια εξειδικευμένη και αφοσιωμένη ομάδα ανθρώπων διάφορων ειδικοτήτων (π.χ. βιολόγων, τεχνικών πεδίου, εκπαιδευτικών και ανθρώπων της επικοινωνίας) με τη βοήθεια εθελοντών, υλοποιούν δράσεις σε 5 βασικούς τομείς:

• Έρευνα 
• Διάσωση και Περίθαλψη 
• Προστασία και Διαχείριση 
• Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση 
• Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Η MOm είναι επίσημα αναγνωρισμένο επιστημονικό ίδρυμα σύμφωνα με τη διεθνή σύμβαση CITES (αρ. πρωτ: 89670/1427/12‐3‐2007 / κωδ: GR 003), ενώ όλες οι δράσεις επιστημονικής έρευνας, διάσωσης και περίθαλψης πραγματοποιούνται με τις σχετικές άδειες από τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Από το 1996 η MOm είναι μέλος με δικαίωμα ψήφου της IUCN (International Union for the Conservation of Nature), της μεγαλύτερης διεθνούς οργάνωσης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στον κόσμο και με εκπρόσωπό της συμμετέχει στην Ομάδα Ειδικών για τις Φώκιες (Seal Specialist Group).

Οργανόγραμμα

Όπως προβλέπεται από το Καταστατικό της, ανώτατο όργανο διοίκησης της MOm είναι η Γενική Συνέλευση. Αποτελείται από τα τακτικά και ταμειακώς ενήμερα μέλη και συνεδριάζει μία φορά ανά έτος. Το Διοικητικό Συμβούλιο της MOm είναι πενταμελές, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, έχει θητεία δύο ετών και συγκαλείται μία φορά το μήνα σε τακτική συνεδρίαση.

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και

της Εξελεγκτικής Επιτροπής από τον Μάρτιο

του 2024 έως και τον Μάρτιο του 2026 είναι:

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Παναγιώτης Δενδρινός
Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Λαμπαδαρίου
Γραμματέας: Ευαγγελία Διαπούλη
Ταμίας: Στέλλα Αδαμαντοπούλου
Μέλος: Ελένη Τούντα

 

Εξελεγκτική Επιτροπή:

Καλογεροπούλου Λουκία, Βασιλάκης Κώστας, Βογιατζής Νικήτας

organogramma.png

Αρχές λειτουργίας και γενικές θέσεις

Η MOm είναι μια οργάνωση που λειτουργεί με ανοιχτές και δημοκρατικές διαδικασίες όπως ορίζεται και από το καταστατικό της. Οι σαφείς εσωτερικές διαδικασίες της οργάνωσης διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία και τη χρηστή οικονομική της διαχείριση. Τα μέλη των κύριων οργάνων διοίκησης και εσωτερικού ελέγχου της, που είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή, εκλέγονται κάθε δύο χρόνια από τη Γενική Συνέλευση μέσα από ανοιχτή σε όλα τα Τακτικά Μέλη διαδικασία.

 

Παράλληλα υποστηρίζουμε ενεργά διεθνείς πρωτοβουλίες σχετικά με τη διαφανή λειτουργία των οργανώσεων, έχοντας συνυπογράψει τη Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, της Κίνησης Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία.

 

Εδώ και 35 χρόνια η MOm προσπαθεί με τις δράσεις της να προτείνει ένα βιώσιμο περιβαλλοντικά μέλλον με τη βοήθεια της κοινωνίας των πολιτών και μέσα από διαδικασίες διαλόγου.

 

Η MΟm είναι οργάνωση πλήρως ανεξάρτητη από άλλους φορείς είτε σχήματα (θεσμικά, πολιτικά, επιχειρηματικά κ.λ.π.) έτσι ώστε να μπορεί ανεπηρέαστα να δραστηριοποιείται συνεχώς για την επίτευξη των σκοπών της αξιοποιώντας και δημόσιους θεσμικούς πόρους, οι οποίοι διατίθενται μέσα από διαφανείς και ανοικτές διαδικασίες μόνο για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων δράσεων σχετικών πάντα με την επιστημονική έρευνα, την προστασία και την περίθαλψη της μεσογειακής φώκιας.


Το πλαίσιο των βασικών θέσεών της MOm μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται για την επίτευξη του σκοπού της,   οριοθετείται από τις παρακάτω  σαφείς προτεραιότητες:
·    ουσιαστική προστασία και η βιώσιμη διαχείριση τόσο του παράκτιου όσο και του θαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντος και ταυτόχρονη ευημερία των τοπικών κοινωνιών
·    προστασία των ιχθυο-αποθεμάτων, βιώσιμη αλιεία, εγκατάλειψη καταστρεπτικών πρακτικών αλίευσης, και παύση / περιθωριοποίηση της παράνομης και λαθραίας αλιείας
·    ανάσχεση των ρυθμών μείωσης της βιοποικιλότητας και της εξαφάνισης άγριων ειδών
·    οικολογικά βιώσιμη οικονομία, που μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας, νερού και φυσικών πόρων, θα βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων
·    περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών 
·    προώθηση του εθελοντισμού ως προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο και το φυσικό περιβάλλον εκπαίδευση των παιδιών και των νέων σχετικά με το φυσικό περιβάλλον, την αξία του ως κοινό αγαθό και την ανάγκη προστασίας του από την υποβάθμιση και την καταστροφή
·    περιορισμός της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της
·    η προστασία του φυσικού πλούτου της Ελλάδας, ως ενός από τα σημαντικότερα κεφάλαια που διαθέτουμε, για την ευημερία της σημερινής και των επόμενων γενεών. 

Οικονομικά Στοιχεία

income2023GR.png
expenses2023GR.png
bottom of page